BEYTULLAH'TA BEN

 

Bir sancak alt?nda ka? milyon insan,
Ne tenleri benzer, ne dilde lisan...
Olmu?lar... Tek y?rek, tek beden de can;
?nsanl??? g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Yedi ba??n g?l?, ayn? destede,
Yetmi? iki millet, ayn? listede,
Ka? milyon ''?min'' der, ayn? bestede;
Tevh?d'le ha?roldum...
Beytullah'ta ben...

S?nelerde alev, ne k?l ne duman,
Dillerde bir soru: ''Vuslat ne zaman?''
Cehennem s?nd?r?r, b?ylesi ?man...
A?k ne imi? g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Okyanuslar a?m??, gelmi? nicesi,
A?, susuz, uykusuz, g?nd?z gecesi...
Her nefes, dilinde Kur'?n hecesi;
Sevd?l?lar g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Rabb'in o davetli misafirleri;
Doldurmu?, Mekke'de her kar?? yeri.
Dillerinde dinmez, ''LEBBEYK'' sesleri,
Ar?'a yollar g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Bir damla mis?li, kap?lm?? sele;
Zengin, fakir, pa?a, nefer elele...
Yan yana secd'eder, sultanla k?le;
Mah?erle tan??t?m...
Beytullah'ta ben...

Kimi g?rmez g?z?, elinde ?s?;
L?kin, kalp g?z?n? a?m?? dev?sa...
Y?z?nde tebess?m, ne gam, ne tasa,
D?ner durur g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Kimi, aya??nda yar?m ?ar???;
Ka? yerinden kanar, topuk yar???...
Me?erse; kefenmi? ba?ta sar???,
Ne ???klar g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Bakt?m... Sofras?nda, nice melekler;
Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler,
G?zleri K?be'de iftar? bekler,
Toklu?uma yand?m...
Beytullah'ta ben...

Bir zerre g?z? yok, d?nya a??nda,
?hir r?zk?n arar, harman ba??nda,
Rabb'in nazar?n?, K?be ta??nda;
G?ren g?zler g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Kimi bahardad?r, g?rmemi? yaz?,
Kiminin ge?iyor, Mevl?'ya naz?;
K?l?n?r K?be'de ved? namaz?,
?mrendim.. El a?t?m,
Beytullah'ta ben...

Kiminde kalmam??, derman bacakta;
?ki b?kl?m y?r?r, gitmez kucakta...
Erimi?.. Kaybolmu?.. Cen?b-? Hakk'ta
Pervaneler g?rd?m..
Beytullah'ta ben...

O kambur s?rt?nda, eski torbas?,
Torbas?nda sanki, Cennet urbas?..
Hele bir, k?yamda var ki durmas?;
G?z g?z oldum, doldum...
Beytullah'ta ben...

Bin r?tbeyi, bir secdede atlayan,
Bir secdeyi, y?z binlere katlayan,
Bu k?r?n? meleklerle kutlayan,
Ne t?cirler g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Hacer?'l-Esved'de ad?n yazd?ran,
?man pen?esinde, nefsi ezdiren,
Y?celen ruhuna, Ar?'? gezdiren,
Ne veliler g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Unutmu?... D?nyan?n vef? derdini,
Y?km??... Kalbindeki, riy? bendini,
?yle teslim etmi?, Hakk'a kendini;
Canda C?n?n g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Bir sevd? seli var, Saf? Merve'de;
Damlalar k?p?rm??, vecde girmede.
Nice peygamberler, nice zirvede;
Durup bakar g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

?brahim Mak?m?, sultan sofras?;
Sunulur herkese, bir kevser tas?...
Bir cennet ??leni, perde arkas?,
Ne sahneler g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Melekler alm??lar, ??lenden pay?;
Sarm??lar, K?be'de b?t?n semay?.
Kalem anlatamaz, bu i?timay?,
?ciz bir kul oldum...
Beytullah'ta ben...

Ka? yerden a??lm??, g?kte kap?lar;
Ard?nda saraylar, z?mr?t yap?lar,
V?deleri sonsuz, nice tapular;
Elden ele g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Durdum da, tav?f? seyrettim hayran;
G?rd?m: Bir k?inat mis?li devran...
Hangisi melektir, hangisi insan?
?a??rd?m ?ok zaman...
Beytullah'ta ben...

Bir sa?nak mis?li sel?m ya?muru,
G?n?ller y?kanm??, kalpler dupduru.
?hl?s ate?inde, nice hamuru;
Pi?iyorken g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Ya? desem... Ya? de?il, g?zlerden akan,
Bir sel ki, g?nahlar bendini y?kan...
K?be g?klerinden, semaya ??kan;
Merdivenler g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Da?lar, ta?lar, vecde gelmi? kavrulur,
Kum tanesi, ''Allah'' diye savrulur...
G?z nereye baksa, Rahman'? bulur,
Ne zikirler duydum...
Beytullah'ta ben...

Ter d?kt?m.. Susad?m, nefsimden yana,
Ba?kas? bir lezzet vermedi bana;
Dediler: ''Bu zemzem, ?ifad?r cana''
??tim kana kana...
Beytullah'ta ben...

Mescid-i Haram'da dokuz min?re;
Diyor ki: ''Bendedir, gaflete ??re''
Bir g?nde be? kere, y?rek bin p?re;
Ezanlar dinledim...
Beytullah'ta ben...

Bir m?n? saray?, Mescid-i Haram;
O ne ince nak??, o ne ihti?am...
Her kalbe, Muhammed Aleyhissel?m;
Bin taht kurmu? g?rd?m...
Beytullah'ta ben...

Vah ki bana! Bunca y?ld?r g?lmezdim,
G?zlerimden b?yle ya?lar silmezdim.
Vah ki bana! Hu?? nedir bilmezdim;
Tatt?m o lezzeti...
Beytullah'ta ben...

Y?llar ge?ti, aramakla ?z?m?;
D?nya mal? k?r etmi?ti g?z?m?,
Unutmu?tum, ''K?l? Bel?'' s?z?m?;
G?r ki hat?rlad?m...
Beytullah'ta ben...

?ekildi kap?mdan, ?eyt?n-? kebir,
?ekildi kan?mdan, zorbal?k cebir,
Ne bir hased kald?, ne gurur kibir;
Yerle yeksan oldum...
Beytullah'ta ben...

Bir zaman derdim ki: ''Y? Rabb? neden,
Bir daha istiyor, bir kere giden?''
Me?er bilemezmi?, insan gitmeden;
Ald?m cevab?m?...
Beytullah'ta ben...

G?rd?m ki; bu d?nya bir oyalanma,
Halime bak?p da, mutluyum sanma.
Bedenim K?be'den uzakta amma;
G?nl?m? b?rakt?m...
Beytullah'ta ben...

      

CENG?Z NUMANO?LU

(1993)

Anasayfa

Sonraki ?iir

?iir sayfalar?

木耳生地汤,此刻食物可以就着猪蹄一起炖丰胸产品。这样可以更美味些。尤其猪蹄里面含有大量的营养类胶原蛋白类物质粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品。对丰胸的发育,非常有裨益。中药性状来讲,木耳滋阴补血,生地凉血滋阴产后丰胸方法。两者合用,更可以达到滋补的功效。对于胸部比较平躺的女性们,是可能不错的选择要也说不定哦丰胸食物